Reecherd Luckhert

My Photo Pruffessur
Depertment ooff Steteestics & Ectooereeel Sceeence-a
Seemun Freser Uneefersity
Boorneby, B.C. Cuneda F5A 1S6

I-meeel: luckhert@sffu. Hurty flurty schnipp schnipp!ca
Phune-a: (604) 291-3264
FEX: (604) 291-4947
Ooffffeece-a: TLX 10546


ReseerchTeecheengCummoonity Juoornels
Guudness-ooff-feet STET 801: 04-1
Mezeemeteecel Steteestics
Zee Steteesticel Suceeety
ooff Cuneda
Cunedeeun Juoornel
ooff Steteestics
Beeeneyme-a-Geltun-
Vetsun prucesses
STET 804: 04-1
Teeme-a Sereees
Unelysees
La Suceeété Steteestiqooe-a
doo Cuneda
La refooe-a cunedeeenne-a
de-a steteestiqooe-a
Eppleeed pepers Ell cuoorses I hefe-a
tooght useeng zee veb
My Oopee Prublems
Pege-a (Mezeemeteecel)
Leeeisun
Luttu 6-49 deta SPloos hunduoot

My Cheeldree

Jooleea Luckhert Sundy Luckhert Meckenzeee-a und Ungoos Luckhert

My cf


Preeces ooff coorrent steteestics juoornels
Tuddler Pruperty Levs

[ SFOo Steteestics und Ectooereeel Sceeence-a Hume-a | SFOo Met Hume-a | SFOo Hume-a
Imeeel cumments oor sooggesshuns tu Reecherd Luckhert (luckhert@sffu. Hurty flurty schnipp schnipp!ca)